It says in the Bible that:

“God is the King over all the earth.
 Praise him with a psalm.
God reigns above the nations,
sitting on his holy throne.
The rulers of the world have gathered together
with the people of the God of Abraham.
For all the kings of the earth belong to God.
He is highly honored everywhere.” – Psalm 47:7-9.

“Waayo, Ilaah waa dunida oo dhan Boqorkeeda,
Haddaba sabuur ammaan ah ku heesa.
Ilaah wuxuu u taliyaa quruumaha,
Ilaahna carshigiisa quduuska ah ayuu ku fadhiistaa.
Dadyowga amiirradoodii oo dhammu waxay isu soo wada urursadeen
Inay dadka Ilaaha Ibraahim noqdaan,
Waayo, dhulka gaashaammadiisa waxaa iska leh Ilaah.
Oo isaga aad iyo aad baa loo sarraysiiyey.’ – Psalm 47:7-9.

 

God is the King over all the earth. God is the ruler over all the earth. God is the master and Lord over all the earth. But there are many people in this world who do not follow what the Lord says. There are many people in this world who disobey God and do whatever they want.

It also says in the Bible:

“We may make our plans, but God has the last word.

You may think everything you do is right, but the Lord judges your motives.

Ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out.

Everything the Lord has made has its destiny; and the destiny of the wicked is destruction.

The Lord hates everyone who is arrogant; he will never let them escape punishment.

Be loyal and faithful, and God will forgive your sin. Obey the Lord and nothing evil will happen to you.” – Proverbs 16:1-6.

“Qalbiga qasdiyadiisa dadkaa leh,
Laakiinse carrabka jawaabtiisu xagga Rabbigay ka timaadaa.
Nin jidadkiisa oo dhammu waa la nadiifsan yihiin isaga,
Laakiinse Rabbigu ruuxyaduu miisaamaa.
Shuqulladaada Rabbiga ku aamin,
Oo fikirradaaduna way taagnaan doonaan.
Rabbigu wax kastuu isu abuuray,
Haah, oo xataa ka sharka leh wuxuu u abuuray maalinta sharkaa.
Ku alla kii qalbiga ka kibirsanu Rabbiga waa u karaahiyo,
Waxaan aad idiin ku xaqiijinayaa inaan isagu taqsiir la’aan doonayn.
Waxaa dembiga lagu kafaaraggudaa naxariis iyo run,
Oo dadkuna waxay sharka kaga fogaadaan Rabbiga ka cabsashadiisa.” – Maahmaahyadii 16:1-6.

There is no power on earth that can save us from the destruction of the devil other than the power of the Lord Jesus Christ. We need to run into His arms and cry out to Him for safety. We need to cry out to the Lord and ask Him for safety and protection. We need to pray and ask Jesus Christ to protect us from the attacks of the devil who uses the forces of this world to try and destroy us. But the devil cannot destroy us; the devil cannot destroy our faith because the Bible says:

“But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Those people belong to this world, so they speak from the world’s viewpoint, and the world listens to them. But we belong to God, and those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the Spirit of truth or the spirit of deception.” – 1 John 4:4-6.

“Carruurtiiyey, kuwa Ilaah baad tihiin, oo iyagaad ka adkaateen; maxaa yeelay, Ka idinku jira ayaa ka weyn ka dunida ku jira. Iyagu waa kuwa dunida; oo taas aawadeed waxay ka hadlaan waxa dunida, oo duniduna way maqashaa. Innaguna kuwa Ilaah baynu nahay; ka Ilaah yaqaan waa ina maqlaa; oo ka aan kan Ilaah ahaynna inama maqlo. Taasaynu ku garanaynaa ruuxa runta ah iyo ruuxa qaladka ah.” – 1 Yooxanaa 4:4-6.

Greater He that is in us that he that is in the world. Greater is He that is in us – meaning Jesus Christ who is in us because of His Spirit who lives in us. Jesus Christ living in us through His Spirit is more powerful than the devil who is living in this world and living in those who follow the devil. But the world does not understand what we as Christians are talking about because the world does not belong to God and the world does not have the Spirit of God inside of them. So the world does not understand us – but God is for us and if God if for us who can stop us.

The power of the Spirit in us is greater than the evil that the world can bring upon us. In the country of Indonesia there was a Christian Pastor and his wife who were the leaders of their church. This married couple had been serving the church in Indonesia for 10 years. One day a policeman came to the Pastor and told him that a group of fanatics were going to attack the Pastor and his wife and destroy the church. And sure enough the policeman’s words came true and the Pastor, his wife, and their church were attacked.

The Pastor and his wife were beaten but fortunately the police came and broke up the group of fanatics who were attacking the Christians. The police stopped the riot and the Pastor and his wife survived the attack and the church was left standing.

Two weeks later another person came to the Pastor and told him that the fanatics were planning another attack on the church but this time there would be more people coming and they were going to do more damage to the church and kill the Pastor and his wife. This time the police did not come. The fanatics attacked the church and the Christians who were there. They beat and tortured the Pastor and his wife. They even tied up the Pastor and put him in a pile of wood to burn him alive.

Just them the Pastor had a vision of being lifted up out of the fire. He prayed and asked God to take his spirit to heaven. But God did not allow the forces of this world or the devil to have victory. God stopped the fanatics from killing the Pastor and his wife and they both survived the brutal attack upon them and upon their church. The Pastor and his wife survived the attack of the enemy and they continued to serve the church that they had been serving for 10 years. Praise be to the Lord!

God rules. The devil doesn’t rule over all the earth – the devil is a slave to the power of God. The devil can only do what the Lord God Almighty allows him to do.

When Jesus Christ was walking on this earth He said:

“Then a voice spoke from heaven, saying, “I have already brought glory to my name, and I will do so again.” When the crowd heard the voice, some thought it was thunder, while others declared an angel had spoken to him.

Then Jesus told them, “The voice was for your benefit, not mine. The time for judging this world has come, when Satan, the ruler of this world, will be cast out. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.” He said this to indicate how he was going to die.

The crowd responded, “We understood from Scripture that the Messiah would live forever. How can you say the Son of Man will die? Just who is this Son of Man, anyway?”

Jesus replied, “My light will shine for you just a little longer. Walk in the light while you can, so the darkness will not overtake you. Those who walk in the darkness cannot see where they are going. Put your trust in the light while there is still time; then you will become children of the light.” – John 12:28-36.

“Aabbow, magacaaga ammaan. Haddaba waxaa samada ka yimid cod leh, Waan ammaanay, waanan ammaani doonaa mar kale.

Haddaba dadkii badnaa oo ag taagnaa, way maqleen, oo waxay yidhaahdeen, Waa onkod. Qaar kale waxay yidhaahdeen, Malaa’ig baa la hadashay isaga. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Codkaasu aawaday uma imanin, laakiin wuxuu u yimid aawadiin. Imminka weeye markii dunidan la xukumi lahaa, imminka kan madaxda dunida ah dibaddaa lagu tuuri doonaa. Aniguna haddii kor layga qaado dhulka, dhammaan xaggaygaan u soo jiidi doonaa. Wuxuu waxaas u yidhi inuu tuso siduu u dhiman doono. Haddaba dadkii badnaa waxay ugu jawaabeen, Waxaannu sharciga ka maqallay in Masiixu weligiis jiri doono. Sidee baad u leedahay, Wiilka Aadanaha waa in kor loo qaado? Waa ayo Wiilka Aadanahu? Ciise haddaba ayaa ku yidhi, Weli in yar nuurka ayaa idinla jiraya. Socda intaad nuurka haysataan, si aan gudcurku idiin soo gaadhin. Kan gudcurka ku socdaana ma yaqaan meeshuu u socdo. Intaad nuurka haysataan, rumaysta nuurka, inaad noqotaan wiilasha nuurka.” – Yooxanaa 12:28-36.

My dear Somali brothers and sisters in Christ. Stand firm for the Lord Jesus Christ. Let His power work through you by your faith. Trust in the Lord and in His power to change situations. Pray to Him and call upon His name. Amen.