God is your Father

We as Somalis do not think about God as our Father: most Somalis think of God as someone who is very far away from us; someone who can hear our prayers and may or may not be interested in helping us. We each had an earthly father whether we saw him or met him or whether we never saw him. We all had an earthly father whether he was a good father or a bad one. God in heaven is the Father of all creation; God created everything by His word; God is especially a Father to those who believe in Him and try to live according to the way God would want us to live.

Jesus taught us to pray with a prayer something like this:

Our Father who is in heaven

Holy is your name.

Your Kingdom come

Your will be done

On earth as it is in heaven.

Give us today our daily bread

And forgive us our sins as we forgive those who sin against us.

And keep us from falling into temptation

And save us from the evil one

For the Kingdom is yours,

The power is yours,

And the Glory is yours,

forever and ever, Amen

Jesus told us to call upon God our Father because God loves us like a Father and takes care of us. And for those of us who believe in Jesus Christ as Lord and Saviour we have been born again by the Spirit of God – so we are therefore called the children of God.

Jesus said: “Jesus replied, “I assure you, no one can enter the Kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don’t be surprised when I say, ‘You must be born again.’ The wind blows wherever it wants. Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going, so you can’t explain how people are born of the Spirit.” – John 3:5-8

 Ciise baa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa, boqortooyadii Ilaah geli kari maayo. Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux. Ha la yaabin haddaan ku leeyahay, Waa inaad mar kale dhalataan. Dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo; waa sidaas oo kale qof kasta oo Ruuxa ka dhasha.”

A father is someone you should be able to go to when you are hurting or when you are scared; a father is someone that should be there to protect you from getting hurt or getting abused; a father is someone who should provide for your needs of food, clothes, a place to live, and a happy, joyful childhood. Not all fathers do the things that they should do as fathers to please God. Some fathers do things to their children that they should not do; some fathers are cruel and selfish to their children – especially their daughters; some fathers do not live the way God wants them to.

Jesus said this about fathers and mothers: ““You parents—if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them a snake? Of course not! So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him.” – Matthew 7:9-11

“Ninkiinnee baa haddii wiilkiisu kibis weyddiisto, dhagax siinaya? Ama hadduu kalluun weyddiisto, abeeso siinaya? Haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyado wanaagsan carruurtiinna siisaan, intee ka badan ayaa Aabbihiinna jannada ku jiraa wax wanaagsan uu siin doonaa kuwa isaga weyddiista?”

A real mother and a real father love God more than they love their own lives; a mother and a father who love God will provide for their children; a mother and a father who love God will love their children and be kind to them.

One day in China there was a man who was a pastor. He was arrested and taken to prison because it was illegal to be a Christian in China at that time. The government wanted to know where the Christians lived that went to the pastor’s church. But the pastor would not tell the government because he knew that if he did the government would go and arrest and torture all those other Christians. So the pastor remained quiet and would not tell them. So the guards tortured the pastor even more.

Some days later the guards brought the pastors mother to him and they tortured her as well. Still the pastor would not tell the guards where the other Christians lived. Then the guards said they would torture her even more. They told the pastor that the Bible says that he should love and honour and respect his mother. If the pastor did not tell them where the other Christians lived they would torture his mother even more.

The pastor asked his mother what he should do. The mother told her son that she always told him to believe in God and to take care of the people in the Church. She told her pastor son not to tell the government where the other Christians lived and that if he did he would no longer be her son.

Many people are willing to die for Jesus Christ; many people want to make God happy because He is their Father; many people would rather die and suffer than to disobey God. That is how much God means to some people. Christians are not allowed to go and kill others because other people are from a different religion; God said that we should love everyone. Christians are not allowed to make other people suffer because those other people do not want to become Christians; Christians are there to feed and help all people whether they believe in God or not.

Jesus said: “You have heard the law that says, ‘Love your neighbor’ and hate your enemy. But I say, love your enemies! Pray for those who persecute you! In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good, and he sends rain on the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect.” – Matthew 5:43-48

“Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid, laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya, si aad u ahaataan wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira, waayo, qorraxdiisa wuxuu u soo bixiya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan, roobna wuu u di’iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba. Waayo, haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel, abaalkee baad leedihiin? Cashuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? Haddaad salaantaan walaalihiin oo keliya, maxaa dheeraad ah oo aad samaysaan? Dadka kale miyaanay sidaas oo kale samayn? Saas aawadeed u samaada sida Aabbihiinna jannadu u san yahay.”

God is our Father and we are to be His obedient children; we are not to take revenge or anger out on other people if they have done evil things towards us – we are to pray for them and be good to them. God is our Father and we are to love Him and worship Him and respect Him as a child does so to His Father; we are not to go after other gods and do things which God our Father would not want us to do.

Jesus said: ““Look at the lilies and how they grow. They don’t work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith?

“And don’t be concerned about what to eat and what to drink. Don’t worry about such things. These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world, but your Father already knows your needs. Seek the Kingdom of God above all else, and he will give you everything you need.

“So don’t be afraid, little flock. For it gives your Father great happiness to give you the Kingdom.

“Sell your possessions and give to those in need. This will store up treasure for you in heaven! And the purses of heaven never get old or develop holes. Your treasure will be safe; no thief can steal it and no moth can destroy it. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be.

“Be dressed for service and keep your lamps burning, as though you were waiting for your master to return from the wedding feast. Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. The servants who are ready and waiting for his return will be rewarded. I tell you the truth, he himself will seat them, put on an apron, and serve them as they sit and eat! He may come in the middle of the night or just before dawn. But whenever he comes, he will reward the servants who are ready.” – Luke 12:27-38

“Fiiriya ubaxyada, siday u baxaan, ma ay shaqeeyaan, ma ayna miiqdaan. Weliba waxaan idinku leeyahay, Xataa Sulaymaan wakhtiga ammaantiisii oo dhan dhar uma uu gashan jirin sida kuwan midkood. Laakiin haddii Ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo berrito moofada lagu ridayo, sidee ka badan ayuu idiin huwinayaa, rumaysad yarayaalow? Ha doondoonina waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan, oo ha shakiyina, waayo, quruumaha dunidu waxaas oo dhan ayay doondoonaan; laakiin Aabbihiin waa og yahay inaad waxaas u baahan tihiin. Laakiin doondoona boqortooyadiisa, oo waxaas oo dhan waa laydiinku dari doonaa. Ha baqina, idoyahow yari, waayo, Aabbihiin waxaa ka farxiya inuu boqortooyada idin siiyo. Iibiya waxaad leedihiin oo sadaqo bixiya. Samaysta kiishash aan duugoobaynin, oo maal aan dhammaanaynin ku urursada jannada, meesha aan tuug ku soo dhowaan oo aan aboor ku baabbi’in. Waayo, meesha maalkiinnu ku jiro, meeshaasaa qalbigiinnuna ku jiri doonaa.

Dhexdiinnu ha xidhnaato, laambadihiinnuna ha baxaan. Idinkuna ahaada sida niman sayidkooda sugaya, goortuu arooska ka soo noqdo, inay markiiba ka furaan markuu yimaado oo garaaco. Waxaa barakaysan addoommadaas, kuwa sayidku goortuu yimaado, uu helo iyagoo soo jeeda. Runtii waxaan idinku leeyahay, Isagu waa guntan doonaa, oo cunto ayuu u fadhiisan doonaa, oo intuu iyaga u dhowaado ayuu u adeegi doonaa. Hadduu yimaado wakhtigii gaadhka labaad ama kan saddexaad oo uu helo iyagoo sidaas ah, kuwaas ayaa barakaysan.”

Let us be obedient children and obey our Father in heaven and please Him by the things that we do; let God find faith upon the earth when He returns; let us be glad when we do God’s work and look forward to the day when God says to us in heaven “well done thou good and faithful servant”; “Si wanaagsan baad yeeshay, addoon yahow wanaagsan oo aaminka ahu.”

Let us pray….

 

© Somali Christian Ministries, 2018
Top