As we know the rainfall in Somalia is unpredictable. There are rainy seasons but we never know when the rain is going to fall and now much is going to fall. It can get very hot in Somalia; some of the hottest temperatures have been recorded in our country.

God’s love is like a shower but it is raining all the time. God pours our His Spirit of Love upon us all the time – God never stops sending the rains of love upon us. He cares for us so much; He loves us so much.

God says this about the rains of love in the Bible:

“You have heard the law that says, ‘Love your neighbor’ and hate your enemy. But I say, love your enemies! Pray for those who persecute you! In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good, and he sends rain on the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect.” – Matthew 5:43-48

“Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid, laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya, si aad u ahaataan wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira, waayo, qorraxdiisa wuxuu u soo bixiya kuwa xun iyo kuwa wanaagsan, roobna wuu u di’iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba. Waayo, haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel, abaalkee baad leedihiin? Cashuurqaadayaashu miyaanay sidaas oo kale samayn? Haddaad salaantaan walaalihiin oo keliya, maxaa dheeraad ah oo aad samaysaan? Dadka kale miyaanay sidaas oo kale samayn?  Saas aawadeed u samaada sida Aabbihiinna jannadu u san yahay.” – Matayos 5:43-48

If you are a Somali Christian and if you love your family then you will stand firm in your faith in Christ. A mother who loves her child will walk for miles to get water; a man who loves his child will carry them for miles to get doctor’s help for them. And if you are a Christian and have experienced God’s love of forgiveness and eternal life you will want to stand firm in your faith so that your family will be able to hear the words of life giving water which we can receive from Jesus Christ.

Jesus said:

“The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life.” – John 6:63

“Waa ruuxa kan wax nooleeyaa, jidhkuse waxba ma taro. Erayadii aan idinkula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba.” – Yooxanaa 6:63

If you love your family you will keep your faith in Christ because God will use your faith to show others the true way.

God knows our hearts and He knows our struggles. He knows that we need a Savior; He knows we need someone to trust in and to talk to everyday and all the time. That is why He sent Jesus Christ to the earth so that Jesus could teach us about God and give us the words of eternal life.

Mary was willing to be God’s servant and carry the baby Jesus in her womb; Mary became pregnant and carried Jesus inside of her. Jesus was born and grew up to be a man. He performed many miracles of healing while He was on the earth. He taught us all how to love our enemies and forgive those who have done bad things against us. Then Jesus carried our sins to the cross and died for us. Jesus was punished for our sins upon the cross; Jesus died for us.

This is what it says in the Bible about the birth of Jesus Christ:

“The people who walk in darkness
will see a great light.
For those who live in a land of deep darkness,
a light will shine.
You will enlarge the nation of Israel,
and its people will rejoice.
They will rejoice before you
as people rejoice at the harvest
and like warriors dividing the plunder.
For you will break the yoke of their slavery
and lift the heavy burden from their shoulders.
You will break the oppressor’s rod,
just as you did when you destroyed the army of Midian.
The boots of the warrior
and the uniforms bloodstained by war
will all be burned.
They will be fuel for the fire.

For a child is born to us,
a son is given to us.
The government will rest on his shoulders.
And he will be called:
Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace.
His government and its peace
will never end.
He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David
for all eternity.
The passionate commitment of the Lord of Heaven’s Armies
will make this happen!” – Isaiah 9:2-7

“Dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay, kuwii fadhiyi jiray dalka hooska dhimashada ahna iftiin baa u baxay. Adigu quruunta waad badisay, oo farxaddoodiina waad sii kordhisay, oo waxay hortaada ugu farxaan sida farxadda wakhtiga beeraha la goosto, iyo sida niman booli qaybsanayaa ay u reyreeyaan oo kale. Waayo, harqoodkii ku cuslaa, iyo hangoolkii garbaha lagaga dhufan jiray, iyo ushii kii dulmi jiray, ayaad jebisay sidii waagii reer Midyaan. Waayo, ninka hubka leh ee buuqa ku dhex jira hubkiisa oo dhan iyo dharka dhiigga miidhanna waa la gubi doonaa oo waxaa laga dhigi doonaa wax dabka lagu shido. Waayo, waxaa inoo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil, oo boqornimadu garbihiisay saarmi doontaa, oo magiciisana waxaa loo bixin doonaa Ka Yaabkaleh, iyo Lataliye, iyo Ilaaha Xoogga leh, iyo Aabbaha Daa’imka ah, iyo Amiirka Nabadda. Oo boqornimadiisa iyo nabaddu way badnaan doonaan, dhammaadna uma lahaan doonaan carshiga Daa’uud iyo boqortooyadiisa, in la sii adkeeyo, oo caddaalad iyo xaqnimo lagu sii hayo haatan iyo tan iyo weligeedba. Oo tan waxaa samayn doona qiirada Rabbiga ciidammada.” – Ishacyaah 9:2-7

God’s love never stops; His love is never ending; His mercies endure forever.

God’s face is always shining upon us.

“For we know how dearly God loves us, because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love.” – Romans 5:5

 rajaduna inama ceebayso, maxaa yeelay, jacaylka Ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubmay, oo waxaa ku shubay Ruuxa Quduuska ah oo layna siiyey.” – Rooma 5:5

And this love is always in us. God’s love for others and our worship of God is alive within us like a spring of water which flows out the ground forever.

Jesus said this about the Holy Spirit within those who believe in Him:

“But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life.”

“laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono, laakiin biyahaan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah.”

So let the love of God flow through you. Let your words and acts of kindness to others be like the fresh living water that God gives. Bless others with showers of blessing. Forgive others; give to others; speak kindly to them; pray for them and bless them.

Let us end with these wonderful words from the Bible:

“When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God’s love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God’s people should, how wide, how long, how high, and how deep his love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God.

Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever! Amen.”

“Sababtaas daraaddeed waxaan ugu jilba joogsadaa Aabbaha hortiisa, kaas oo magiciisa lagu magacaabay reerka oo dhan inta jannada ku jirta iyo inta dhulka joogtaba, in sida hodantinimada ammaantiisu ay tahay uu idin siiyo itaal aad Ruuxiisa kaga xoogaysataan xagga gudihiinna,  iyo in Masiixu qalbiyadiinna degganaado xagga rumaysadka,  inaad jacayl xidid iyo aasaas ku yeelataan, iyo inaad u xoogaysataan si aad quduusiinta oo dhan ula garataan waxa ay yihiin ballaadhka iyo dhererka iyo korudheerida iyo hoosudheerida,  iyo inaad ogaataan jacaylka Masiixa oo aqoonta dhaafa, si ay idiinka buuxsanto Ilaah buuxnaantiisa oo dhammu.

Haddaba kan awooda inuu inoo sameeyo wax aad iyo aad uga sii badan waxa aynu weyddiisanno ama ku fikirno oo dhan sida u yahay xoogga inaga dhex shaqeeya,  isaga ammaanu ha ugu ahaato kiniisadda iyo Ciise Masiixba tan iyo qarniyada oo dhan iyo weligiis iyo weligiisba. Aamiin.”

Let us pray…..

© Somali Christian Ministries, 2018
Top