Some people want to commit suicide. They think that if they kill themselves somehow they will be better off or the people who are left alive will be better off. These kinds of people have lost their hope in God. They have stopped trusting in God to provide for their needs. People who want to commit suicide have lost all hope. They have forgotten about God and think that doing something stupid will help them or others.

Jesus said that God sent Him to give us life and to give it abundantly.

God said: “Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii aan xerada idaha illinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa, kaasi waa tuug iyo waxdhace. Laakiin kii illinka ka soo galaa waa adhijirka idaha. Illinjoogaha ayaa isaga illinka ka fura, iduhuna codkiisay maqlaan, idihiisana magacyadooda ayuu ugu yeedhaa, oo dibadduu u kaxeeyaa. Markuu kuwiisa wada saaro, wuu hor kacaa, iduhuna way raacaan, waayo, codkiisay garanayaan. Nin qalaadna raaci maayaan, laakiin way ka cararayaan, waayo, codka kuwa qalaad garan maayaan. Masaalkaas Ciise ayaa kula hadlay iyaga, laakiin ma ay garan waxyaaluhuu kala hadlayay xaggooda.

Haddaba Ciise ayaa mar kale ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Waxaan ahay illinka iduhu ka soo galaan. Kuwii hortay yimid oo dhammu waa tuugag iyo waxdhacayaal, iduhuse ma maqlin. Waxaan ahay illinka, haddii qof uun xaggayga ka soo galo, wuu badbaadi doonaa, wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli doonaa. Tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax xado oo dilo oo halleeyo mooyaane, aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan.

Waxaan ahay adhijirka wanaagsan. Adhijirka wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood. Kan ciidanka ah oo aan adhijirka ahayn, iduhuna aanay kuwiisa ahayn, kolkuu arko yeeyda oo soo socota, wuu ka tagaa idaha oo ka cararaa. Markaasay yeeydu qabsataa oo kala firdhisaa iyaga. Wuu cararaa, waayo, isagu waa ciidan uun, oo idaha waxba kama gelin. Waxaan ahay adhijirka wanaagsan; waan garanayaa kuwayga, kuwayguna waa i garanayaan, sida Aabbuhu ii garanayo, anna aan Aabbaha u garanayo; oo naftaydana waan u bixiyaa idaha daraaddood. Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya.” – Yooxanaa 10:1-16

We need to choose between life and death

God has given us the free will to decide what we want to do and who we want to be. We can choose life or we can choose death. We can choose to follow God or we can choose not to follow God.

Jesus says that He is the light of this world and that if we follow Him we will not live in darkness or do the evil deeds of this world.

Here is what Jesus said:

“Anigu waxaan ahay nuurka dunida. Kii i soo raacaa, gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha.” – Yooxanaa 8:12

Some of you are sitting in darkness right now. You might be able to see with your eyes but you cannot see with your heart. Your eyes are open but your hearts are closed to God.

It was the same when Jesus walked on the earth 2,000 or so years ago. Many people could see with their eyes but they could not see with their hearts. When Jesus appeared to them this is what the Bible said of them:

“Dadkii fadhiyi jiray gudcurka Ayaa iftiin weyn arkay, Kuwii fadhiyi jiray dalka iyo hooska dhimashadana, Iftiin baa u baxay.” – Matayos 4:16

We do not have to die for our sins or die for God. Jesus already died for us. Jesus died so that we could have life and have it more abundantly.

“Ugu dambaysta, waxaan idinku leeyahay, Kulligiin isku maan ahaada, oo isu jixinjixa, oo sida walaalo isu jeclaada, oo isu naxariista, oo is-hoosaysiiya. Shar shar ha ka celinina, cayna cay ha ka celinina, laakiinse duco ka celiya, maxaa yeelay, saas aawadeed waxaa laydiinku yeedhay inaad barako dhaxashaan, waayo,

Kii doonaya inuu nolol jeclaado,
Oo arko maalmo wanaagsan,
Carrabkiisa shar ha ka joojiyo,
Bushimihiisana yaanay khiyaano ku hadlin.
Oo ha ka leexdo shar, oo wanaag ha sameeyo;
Nabad ha doondoono oo ha raacdaysto;
Waayo, Rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah,
Dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda;
Laakiin wejiga Rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya.

Haddii aad waxa wanaagsan ku dadaashaan, bal yaa wax idin yeeli doona? Laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan, waad barakaysan tihiin. Haddaba ha ka cabsanina cabsigelintooda, hana welwelina. Rabbiga Masiixa ah qalbiyadiinna quduus kaga dhiga, oo mar kasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weyddiiya sabab ku saabsan rajada aad leedihiin, laakiinse qabow iyo cabsi ugu jawaaba,idinkoo qalbi wanaagsan leh, in markii wax xun laydinka sheego, ay ceeboobaan kuwa caaya dabiicaddiinna wanaagsan ee xagga Masiixa ah. Waayo, haddii ay doonista Ilaah tahay, waxaa ka wanaagsan inaad samafalidda u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalidda.” – 1 Butros 3:8-17

In Russia there were two men who belonged to an underground church and they were both arrested and put in prison for their faith in Jesus Christ. One man was a pastor and the other was a member of the church. First the authorities tortured the pastor. They tried to get the pastor to tell who all the other Christians were. But the pastor would not tell them.

Then the authorities arrested one of the members of the church. They brought the member of the church to the prison and said to the pastor. “If you do not tell us where all the Christians are we will torture this member of your church.”

The man who was the member told the pastor that it was ok if they tortured him because Jesus Christ would strengthen him. The torturers began to torture the member in front of the pastor but the member told the pastor not to tell them where all the Christians were. The member said he would rather die for Christ than have the authorities know where all the Christians were. And the member died in the hands of the torturers.

God’s light will always shine and even if Christians are killed the light of God will never go out.

“Nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurka, gudcurkuna kama badin.” – Yooxanaa 1:5

When the soldiers came to arrest Jesus one of the followers of Jesus attacked those coming to arrest Jesus. The name of the follower of Jesus was Peter. Peter cut off the ear of one of those who came to arrest Jesus but Jesus told Peter not to use force to fight for the Kingdom of God.

The Kingdom of Jesus Christ is a Kingdom of peace and love and those who are followers of Christ must suffer much for the Lord.

Prayer

Let us pray.

“God we thank you for the light that has come into the world through Jesus Christ. His words are words of life and Jesus said that He is the light of the world. If we have Jesus Christ in our hearts we have life in our heart and we also become shining lights on this earth.

God we pray for those who think they need to commit suicide because they have lost all hope in this world. We pray that they will find peace in you O God and that they will have peace for their hearts and their souls. Amen.”

© Somali Christian Ministries, 2018
Top